Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Aktif kullandığınız e-posta adresiniz lütfen.

Başvuru takibinizi yapabilmeniz için doğru telefon giriniz.

Sektör Seçimi
Sektör Seçimi
Sözleşme
Sözleşme
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE iŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Produktiv Personal GmbH (LTD.ŞTİ) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") md.10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11'de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Şirketimizce, siz değerli müşterilerimize/adaylarımıza ürün ve hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca şirketimize bildirilen ya da şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi ve güvenliği korumak amacıyla mümkün olan en üst seviye de tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu metin ile amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler yer almaktadır. Veri Sorumlusu Sıfatı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun şekilde, veri sorumlusu sıfatıyla Produktiv Personal GmbH tarafından toplanacak, kaydedilecek, saklanacak, işlenecek, sınıflandırılacak, güncellenecek ve üçüncü kişilere açıklanıp aktarılacaktır. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel verileriniz; Produktiv Personal GmbH olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz, Produktiv Personal GmbH hizmet verdiği hizmetler dikkate alındığında; sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, işe alım ve insan kaynakları süreçlerinde, iş ilişkilerine ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi ,tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kanunun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde , şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde, KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlEnecektir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortam da güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Produktiv Personal GmbH, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır. Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Produktiv Personal GmbH olarak insan kaynakları hizmeti vermemize bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. 1. Produktiv Personal GmbH doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler ve tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler; 2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler; Produktiv Personal GmbH iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye ve Almanya İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler; 3. Çerezler, Kariyer Portalları, Referanslar, Şahsi Başvurular, Sosyal Medya, İnternet Kanalları, Dijital Kanallar vb.; Kişisel verileriniz, İlgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilin de hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınızda alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır. Produktiv Personal GmbH ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2'de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5 ve md. 6' da öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2'de öngörülen diğer hallerde, KVKK md. 8 ve md. 9'da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11.Maddesinde Sayılı Hakları Öncelikli olarak işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Produktiv Personal GmbH olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Kişisel verilerin sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u md. 28'de düzenlenen "İstisnalar" hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir: 1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6.KVKK md. 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, 9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi "yazılı" veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirlediği yöntemler ile Produktiv Personal GmbH’ya iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletil mesi aranmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı ve ıslak imzalı dilekçeniz ile Şirketimizin Münsterstr. 195, 44145 Dortmund/Almanya adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak Produktiv Personal GmbH’ya iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak Produktiv Personal GmbH’ya ait internet sayfasında işlem yapmadan önce, yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Metnini okuduğunuz ve kabul ettiğiniz, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla, temin ettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağınız gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Onaylıyorum

Son
Son

Varsa Cv'nizi Yükleyiniz

Dosya adı:

Dosya boyutu: